Privacyverklaring van VCR Productions

VCR Productions hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

VCR Productions houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Privacy-wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij:

° Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

° Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

° Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

° Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

° Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

° Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

VCR Productions is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VCR Productions
Diestsesteenweg 587
3202 Aarschot
vcrproductions@outlook.be

VCR Productions registreert geen persoonlijke gegevens van minderjarige personen (jonger dan 16 jaar) zonder ouderlijke toestemming. Indien we op aanvraag van de minderjarige – zonder dit te weten – toch dergelijke gegevens geregistreerd zouden hebben, worden deze gegevens bij de eerste kennisgeving onmiddellijk verwijderd uit onze databanken. Indien u constateert dat uw minderjarig kind zich zonder ouderlijke toestemming bij ons heeft geregistreerd, verzoeken we u om ons meteen te informeren via vcrproductions@outlook.be zodat we onmiddellijk de gepaste actie kunnen ondernemen.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, evenementen en diensten (dit via de vcrproductions.be website).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, en (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om de partijwerking mogelijk te maken.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de gebruiker steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

We registreren de persoonsgegevens die u zelf vrijwillig aan ons meedeelt (onder andere via schriftelijke inschrijvingsformulieren,  online invul- en contactformulieren, persoonlijke / telefonische / digitale / sociale media / chatbot / sms / e-mail interacties, …) en gegevens via onze technische platformpartners. Het gevolg van het niet mogen registreren van uw persoonsgegevens is het niet kunnen uitvoeren van de hierboven vermelde diensten, omdat wij hiervoor uw persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld uw naam en adres voor het aanbieden van een prijsofferte).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken :

° Persoonlijke identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, postcode, adres

° Privé contactgegevens: telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

° Opt-in gegevens: registratie van de toestemming om u te contacteren via diverse communicatiekanalen (post, telefoon, gsm, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger…)

° Beeld- en geluidmateriaal: foto’s, video’s, audio opnames

Wanneer u met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, uw e-mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die u ons stuurt. Daarnaast kunnen ook interacties worden geregistreerd die u met ons heeft via sociale netwerken.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om u een prijsofferte te bezorgen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij vanwege wettelijke verplichtingen. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

VCR Productions bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

VCR Productions verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

° Onze websites gebruiken Secure Socket Layer (SSL) en Transport Layer Security (TLS) encryptie, te herkennen aan de https:// voor de domeinnaam van de website.

° We hebben een toegangsbeleid voor alle systemen die persoonsgegevens bevatten.

° Waar mogelijk gebruiken we encryptie (versleuteling) om persoonsgegevens te beschermen.

° Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig. Daarnaast installeerden we een firewall.

° Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

° We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.

° Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

° U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

° U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

° U heeft het recht op het volledig wissen van uw gegevens op eenvoudig verzoek. Hierbij dient u wel uw identiteit te bewijzen, zodat we zeker zijn dat uw verzoek wettelijk gerechtvaardigd is.

° U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

° Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (onder andere via de uitschrijfmogelijkheid in e-mail nieuwbrieven of de ‘stop’ opdracht bij SMS-campagnes).

° Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of (in opdracht van u) direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen. We vragen u om een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat het om uw persoonsgegevens gaat en niet om de persoonsgegevens van derden.

U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.vcrproductions.be.

Onze technische platformpartners

We maken gebruik van de onderstaande technische platformpartners. Als u toestemt met de verwerking van uw persoonsgegevens door VCR Productions, zoals beschreven in deze privacyverklaring, zijn hierop ook de condities van de privacyverklaringen van onze technische platformpartners van toepassing.

Facebook: Facebook is een social media- en advertentieplatform. Als u inhoud van het VCR Productions bekijkt of deelt op Facebook, gaat u akkoord met de Facebook privacyverklaring (https://www.facebook.com/legal/terms). Daarnaast kunnen we gebruik maken van de Facebook-Pixel om de doeltreffendheid van onze Facebook advertenties te meten. Bezoekers van onze websites moeten ons toestemming geven voor het gebruik van de Facebook-Pixel. U kunt de Facebook-Pixel blokkeren, zie hieronder bij Cookies.

Instagram: Instagram is een sociaal media en advertentie platform. Als u inhoud van VCR Productions deelt op Instagram, gaat u akkoord met de Instagram privacyverklaring: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Whatsapp: Whatsapp is een geëncrypteerd messaging platform. Als u Whatsapp gebruikt om kennis te nemen van inhoud van VCR Productions, gaat u akkoord met de Whatsapp privacyverklaring: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl

Telegram: Telegram is een geëncrypteerd messaging platform. Als u Telegram gebruikt om kennis te nemen van inhoud van VCR Productions, gaat u akkoord met de Telegram privacyverklaring: https://telegram.org/privacy

Twitter: Twitter is een sociaal media en advertentie platform. Als u inhoud van VCR Productions bekijkt of deelt op Twitter, gaat u akkoord met de Twitter privacyverklaring: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: YouTube is een video en advertentie platform van Google (Alphabet). Als u gebruik maakt van YouTube om inhoud van VCR Productions te bekijken, gaat u akkoord met de Google (YouTube) privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tiktok: Tiktok is een sociaal media en advertentie platform. Als u gebruik maakt van TikTok om inhoud van VCR Productions te bekijken, gaat u akkoord met de TikTok privacyverklaring: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=nl

Google Ads: Google Ads is een online advertentie platform. Als u klikt op Google Ads advertenties die verwijzen naar de website van VCR Productions, gaat u akkoord met de Google (Ads) privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

ManyChat: ManyChat is een chatbot platform. Als u communiceert met de chatbot, gaat u akkoord met de ManyChat privacyverklaring: https://manychat.com/privacy.html

Google Analytics: Google Analytics verzamelt automatisch geanonimiseerde informatie, dus niet herleidbaar tot individuele personen, over het surfgedrag tijdens het gebruik van onze websites. Deze informatie bestaat onder meer uit de bezochte pagina’s, de tijdsduur van het website bezoek, de locatie van de bezoekers en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken). Als u de website van VCR Productions bezoekt, gaat u akkoord met de Google (Analytics) privacyverklaring. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt de Google Analytics cookie(s) blokkeren, zie hieronder.

Cookies: Voor de goede werking van onze site is het nodig dat er cookies worden geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestandjes met daarin de informatie van een gebruiker die op meerdere pagina’s gebruikt moet worden, zodat die niet steeds opnieuw moet worden ingevoerd.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval is het echter mogelijk dat de website(s) niet goed functioneren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen:

VCR Productions
Diestsesteenweg 587
3202 Aarschot
vcrproductions@outlook.be

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

VCR Productions kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Laatst gewijzigd op: 26/10/2023